پیگیری آبرسانی به منطقه کارگاهی دنارت

در سه ماهه اول سال جاری و شروع بازرسی های مهندس بهرامیان کارشناس بهداشت حرفه ای مر کز خدمات جامع سلامت شهید کشوری تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان،

 مشخص شد منطقه کارگاهی شهر دنارت در سال قبل با وجود یکصد و سی و پنج کارگاه،  فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد، با پیگیری های مستمر کارشناس بهداشت حرفه ای آن منطقه و همکاری کارفرمایان و هماهنگی های پیاپی و مذاکرات حضوری با مسئولین شهرداری منطقه شش اصفهان و شرکت آب و فاضلاب مجهز به سیستم لوله کشی آب آشامیدنی شده اند.