یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

feed-image خبر خوان
1 9.jpg

بررسی اضافه کردن نبولایزکلیستین به آنتی بیوتیکهای سیستمیک متداول در درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از باکتری های گرم منفی

نوید ییلاقیان از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی اضافه کردن نبولایزکلیستین به آنتی بیوتیکهای سیستمیک متداول در درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از باکتری های گرم منفی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان »

که با راهنمایی دکتر سارا موسوی انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP) که عامل باکتریایی آنها باسیل های گرم منفی مقاوم به چند دارو خصوصاً آسینتوباکتر باوومانی هستند در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های ایران شایع است.

کلیستین وریدی برای درمانی VAP ناشی از میکروارگانیسم های مقاوم به چند دارو وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی ایمنی و اثربشخی نبولایز کلیستین به عنوان درمان کمکی همراه با آنتی بیوتیکی های سیستمیک روتین مورد استفاده برای درماین VAP است.

این مطالعه به صورت کارازمایی بالینی غیر تصادقی شده در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) از آبانماه 95 لغایت خردادماه 96 انجام گردید. 20 بیمار با VAP ناشی از باسیل های گرم منفی مقاوم به چند دارو به عنوان گروه درمانی، نبولایز کلیستین را دریافت کردند و 20 بیمار به عنوان گروه شاهد آنتی بیوتیکهای سیستمیک روتین که توسط پزشک مربوطه تجویز می شد را دریافت کردند. دو گروه از لحاظ ویژگی های بیماری، سن و معیار APACHE II با هم یکسان سازی شدند.

مشخصات پایه کلی بیماران و آنتی بیوتیک های سیستمیک مورد استفاده در VAP در دوگروه مطالعه مشابه بودند.
پاتوژن های اصلی عامل VAP آسینتوباکتر باوومانی (25 بیمار، 75%) و کلبسیلا پنومونیه (10 بیمار، 50%) بودند. تمام باکتریهای جدا شده به کلیستین حساس بودند. تفاوت قابل ملاحظه ای بین گروهها از لحاظ بهبود بالینی (06/0 = P) و مورتالیتی (25/0 = P) وجود نداشت. میزان ریشه کنی باکتری به صورت معنی داری در گروه درمانی بهتر بود (75% در مقابل 5%، 0001/0 = P) نارسایی کلیوی در 10% بیماران گروه درمان و 15% بیماران گروه شاهد رخ داد (06/0 = P) عارضه جانبی مرتبط با نیولایز کلیستین مشاهده نشد.

نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که مونوتراپی با نبولایزکلیستین حتی بدون تجویز همزمان کلیستین وریدی می تواند یک انتخاب درمانی ایمن و اثربخش جهت درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر باوومانی مقاوم به چند دارو باشد. این نحوه تجویز از کلیستین نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد