یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

feed-image خبر خوان
1 6.jpg

مطالعه محاسباتی مشتقات کپسیتایین شده در سطح گرافن، در دانشکده داروسازی

مهدی آرمیده از رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « مطالعه محاسباتی مشتقات کپسیتایین شده در سطح گرافن » که با راهنمایی دکتر محمود میرزایی انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

کپسیتایین یکی از پیش داروهای فلوئوروپیریمیدینی 5- فلوئورویوراسیل است. کپسیتایین در سال 1998 توسط سازمان غذا و دارو به صورت رسمی برای درمان سرطان سینه و کولورکتال اعلام شد. آنزیم هدف دارو، آنزیم تیمیدیلات سنتاز می باشد که با مهار آن از سنتز DNA در سلول سرطانی جلوگیری کرده و سلول سرطانی از بین می رود. هدف این تحقیق محاسبه پارامترهای شیمی فیزیکی ترکیبات، بررسی اثر گرافن روی مشتقات، بررسی داکینگ مولکولی آنها بر روی آنزیم تیمیدیلات سنتاز و بررسی رابطه ساختمان – انرژی اتصال به آنزیم می باشد.

این مطالعه به طور کلی در سه بخش انجام شده است. در بخش اول خصوصیات ساختار کپسیتایین که به صورت شیمیایی به گرافن متصل شده با روش DFT/6-31G و با نرم افزار Gaussian محاسبه و در بخش دوم اتصال فیزیک کپسیتایین و مشتقات آن به گرافن بررسی شد. ترکیبات کپسیتایین، یوراسیل، 5-فلوئورویوراسیل و مشتقات کپسیتایین از سایت Pubchem و از مقالات سنتزی استخراج شدند. این مشتقات در قسمت گروه عاملی (R) با یکدیگر تفاوت داشته اما از نظر ساختاری تمام (R) ها الیفاتیک خطی و شاخه ای هستند. ساختار گرافن به صورت ترسیمی به کمک نرم افزار آوگادرو تهیه و ابتدا تمام ساختارها با روش PM3 با نرم افزار Hyperchem بهینه شدند. در بخش سوم برای انجام داکینگ مولکولی آنزیم تیمیدیلات سنتاز انسانی از سایت بانک اطلاعاتی پروتئین ها با شناسه ی HVY1 دریافت شد.

با توجه به بخش اول محاسبات ترکیبات در فاز آبی پایدارتر از فاز گازی بودند. انرژی اتصال بین کپسیتایین با Gr5 قویتر از Gr3 بود. در بخش دوم و سوم بهترین مشتقات کپسیتایین که موثر، بهینه، پایدار و دارای اتصال قویتر به آنزیم بوده اند، مشتقات 10، 7، 2، 1 می باشند. در نهایت رابطه بین ساختمان – انرژی اتصال کپسیتایین و مشتقات مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به بررسی رابطه بین ساختمان و انرژی اتصال کپسیتایین و مشتقات آن، ویژگی های سایر مولکولی و همان دو قطبی آن بیشترین تاثیر را در افزایش تمایل لیگاندها به آنزیم تیمیدیلات سنتاز داشتند.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد