جلسه آموزشی نحوه ثبت گواهینامه دوره بهداشت عمومی

گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه، جلسه آموزشی نحوه ثبت گواهینامه دوره بهداشت عمومی را توسط آموزشگاه های بهداشت اصناف استان در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط،

با حضور مدیران آموزشگاه های اصناف و کارشناس مسئولین  مرکز بهداشت یک و دو اصفهان برگزار نمود.

در این جلسه مهندس صفاری ضمن خوش آمد گویی به مدیران آموزشگاه ها  و بیان موضوع اهمیت ثبت فرایند صدور کارت، مطالب کاملی ارائه و در ادامه در خصوص کار با سامانه مذکور آموزش لازم به فراگیران ارائه گردید.