اجرای طرح غربالگری بیماریها در ستاد آموزش و پرورش شهرستان سمیرم

شبکه بهداشت و درمان سمیرم، طرح غربالگری قند و چربی خون، فشار خون، مشاوره تغذیه، مشاوره بهداشت روان و ارزیابی خطر بیماری های قلبی عروقی را جهت کلیه پرسنل اداره آموزش و پرورش این شهرستان اجرا نمود.

در ادامه طرح غربالگری برنامه ایراپن در ادارات، جلسه ای در خصوص ارزیابی بیماری های قلبی و عروقی گروه های هدف، در اداره آموزش و پرورش برگزار گردید که آموزش های لازم توسط تیم سلامت برنامه ایراپن شبکه جهبه آنها ارائه شد.