برگزاری جلسه آموزش انجام عملیات اطفا حریق پرسنل شرکت بانی چاو ایرانیان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه نحوه انجام اصول اطفا حریق را به صورت تئوری و عملی برای هفده نفر از پرسنل آن واحد صنعتی در محل این شرکت آموزش داد.

 در این برنامه آموزشی که توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت ارائه شد، شرکت کنندگان به صورت عملی آموزش های لازم را در باره نحوه صحیح خاموش کردن آتش فرا گرفتند.