گفتگوی صمیمانه دانشجویان با مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه مشترک ریاست، معاونین آموزشی، دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه با گروههای مختلف دانشجویان از تشکل های مختلف، رشته ها و مقاطع سه گانه، یک شنبه 26 آذر ماه، در تالار اندیشه دانشکده برگزار شد. 

در این جلسه دانشجویان به صورت مستقیم نقطه نظرات خود را پیرامون وضعیت آموزشی در حیطه های تئوری  و بالین، برای مسئولین مربوطه  بازگو و از سوی دیگر پاسخ های ایشان را دریافت نمودند.