برپایی خیریه دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، از روز شنبه 25 آذر ماه، اقدام به برپایی خیریه دانشجویی، با محوریت غذاهای روز جامعه جهت بازدیدکنندگان نمودند.

این اقدام که با استقبال مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان مواجه شد تا 27 آذر ماه در محل دانشکده برپا گردید.