برگزاری آزمون ترومبوز وریدی و بیماری های تیروئید و بارداری

در روز پنج شنبه دوم آذر ماه آزمون ترومبوز وریدی و بیماری های تیروئید و بارداری با حضور دویست و پنجاه نفر از مراقبین سلامت شاغل در واحدهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، برگزار شد.

این آزمون به منظور ارتقاء آگاهی مراقبین سلامت در شناسایی و پیگیری به موقع مادران باردار پرخطر و با توجه به اهمیت پیشگیری از مرگ مادران باردار وهمچنین اینکه ترومبوز وریدی و ترومبو آمبولی در طی سال های اخیر از علل مرگ مادران بوده و نیز افزایش این بیماری ها در مادران باردار ، برگزار گردید.