تفاوت COVID-19 با انفلونزای فصلی!

اشتباه رایجی که به خصوص در ابتدای پاندمی کورونا مطرح شد شباهت کورونای جدید با انفلونزای فصلی بود. باید دانست این دو بیماری بسیار متفاوتند.

 

۱- تعداد افرادی که یک بیمار میتواند مبتلا کند (R0) در انفلونزا ۱.۳ و در COVID-19  برابر ۲ الی ۲.۵ است. این یعنی در زمانی که یک بیمار انفلونزا ۵۰ نفر را بیمار میکند، یک بیمار COVID-19 بیش از ۲۰۰۰ نفر را مبتلا خواهد کرد.

۲- دوره کمون COVID-19 میتواند تا ۱۴ روز باشد ولی در انفلونزا ۱ تا ۲ روز است. (ناقل بی علامت بسیار بیشتر).

۳- مرگ و میر انفلونزا ۰.۱ درصد و COVID-19 حدود ۱ تا ۳ درصد (۱۰ تا سی برابر مرگ و میر بیشتر).

۴- ایمنی نسبی در جامعه در برابر انفلونزا برقرار است و گسترش بیماری را کاهش میدهد ولی در مورد COVID-19 تقریبا تمام انسانها مستعد بیماری هستند.

به این ترتیب ما با بیماری مشابه انفلونزای فصلی سر و کار نداریم.  بیماری COVID-19 بسیار خطرناکتر است.