برپایی سمینار آموزشی "ترویج تغذیه با شیرمادر"

سمینار آموزشی "ترویج تغذیه با شیر مادر" در بیمارستان های دوستدار کودک (با امتیاز باز آموزی) از تاریخ 12 شهریور طی سه روز متوالی در مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان برگزار گردید.

 

در این سمینار که اساتید معاونت بهداشتی استان( اساتید کشوری) و اعضای هیئت علمی نوزادان مرکز حضور داشتند، مطالب به صورت تئوری و عملی جهت گروه های پرستار، ماما، اتاق عمل و هوشبری کل استان ارایه گردید.

این کارگاه سه روزه به همت واحد آموزش مرکز برگزار و در آن مباحثی از قبیل: اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر، تکنیک های صحیح شیردهی، علل تولید ناکافی شیر، شیرخواران با نیازهای خاص، مهارت های برقراری ارتباط با فرزند شیرخوار و.... بیان و مورد بحث قرار گرفت.