امید به تحقق وعده اعتبار 1/5 میلیارد تومانی برای مبارزه و پیشگیری از بیماری سالک

دکتر رضایتمند مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه طی مصاحبه ای با روابط عمومی دانشگاه در خصوص اعتبارات مالی بیماری سالک در سال 97 گفت: اعتبار ملی که از طرف وزارت بهداشت در سال گذشته

به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اختصاص یافت، مبلغ 15 میلیارد ریال بود که بودجه آن بین شبکه های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشتی تقسیم شد.

وی افزود: همچنین اعتبار استانی که به بیماری سالک در سال 97 اختصاص یافت، 2 میلیارد ریال بود که یک میلیارد و ششصد میلیون ریال آن برای مبارزه با بیماری سالک در شهرستان ها و مناطق سالک خیز هزینه و مصرف گردید.

مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه در پایان به این نکته اشاره نمود که در سال جاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه استان قول اعتباری در حدود 1/5 میلیارد تومان برای مبارزه با بیماری سالک داده شده است که امیدواریم هر چه زودتر این وعده تحقق یابد و دانشگاه بتواند اقدامات خود در بحث مبارزه با بیماری سالک را طبق سال گذشته انجام دهد.

گفتنی است با این حال در سال جاری تا کنون، دانشگاه با استفاده از اعتبارات خود نسبت به اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه با سالک اقدام نموده است.