کاهش مطلوب کلنی های فعال در مناطق سالک خیز

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با اجرای مرحله چهارم طرح جونده کشی در مناطق تحت پوشش خود، از کاهش بسیار مطلوب کلنی های فعال در باغات احمد آباد تحت پوشش خود، خبر داد.

 

در این عملیات ها، طبق پایش انجام شده، کلنی های فعال به حاشیه باغ ها و نواحی دیگر تغییر مسیر داده که همگی شناسایی و طعمه گذاری شدند.

شایان ذکر است برنامه جونده کشی در شهر حسن آباد، منطقه دشت جهان و پارک، روستای رامشه منطقه الله آباد و مبارکه نیز در حال اجرا می باشد.