همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه در چاپ مقاله ی، یکی از مطالعات بزرگ ایران در مجله Lancet

مقاله Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran) در جلد 394 مجله Lancet در تاریخ 24 آگوست 2019 به چاپ رسید.

این مقاله نتیجه مطالعه بزرگ Poly Iran (یک کارآزمایی pragmatic) است که بر روی 7000 نمونه از مطالعه کوهورت گلستان انجام شده و دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مجری اصلی این مطالعه می باشند.

 در طراحی و اجرای این مطالعه جمعی از محققین از پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همچنین محققینی از چندین دانشگاه کشورهای انگلیس، آمریکا و ایتالیا شرکت داشته اند.

 گفتنی است از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان دکتر نضال صراف زادگان رئیس پژوهشکده از مشاوران و همکاران اصلی طرح و  دکتر معصومه صادقی و دکتر نوشین محمدی فرد از همکاران طرح و نویسندگان این مقاله هستند.

این مقاله بصورت گسترده ای در مطبوعات دنیا مورد توجه قرار گرفته است.