کارگاه توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری برگزار می گردد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دوشنبه 28 مردادماه، کارگاه توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری را برگزار می نماید.

 دکترحسین ربانی مسئول اجرایی کارگاه در این خصوص اظهار کرد: این کارگاه با محوریت فرصت‌های پژوهشی و فناوری موجود در کره جنوبی، نحوه ارتباط با شرکت ‌های کره جنوبی، روش‌های ثبت پتنت و قرارداد‌های بین المللی جهت ارتباط با کره جنوبی و همکاری با شرکت‌های آن برگزار می شود.
وی با معرفی مدرسین این کارگاه، گفت: کارگاه توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری با سخنرانی زهرا زمانی، رابط پیگیری امور مرتبط با کارگروه همکاری‌های ایران و کره جنوبی و پایان امینی، مشاور مالکیت فکری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.
دکترربانی با بیان اینکه این کارگاه با امتیاز توانمندسازی اعضای هیأت علمی همراه خواهد بود، افزود: ظرفیت شرکت در این کارگاه به تعداد محدود ۶۰ نفر می باشد.
سرپرست شورای بین المللی سازی پژوهش و مسئول اجرایی کارگاه در توضیح اهداف آینده این شورا، تصریح کرد: با توجه به استقبال عمومی از این کارگاه، در نظر داریم تا کارگاه‌هایی مشابه برای دیگر کشور‌ها در ابعاد وسیع‌تر برگزار کنیم.

زمان: دوشنبه 28 مردادماه از ساعت 9 تا 12

مکان: سالن شورا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه