مدیر گروه مباره با بیماری ها: نقاط پر خطر و دارای پتانسیل زیستگاه ناقل و مخزن سالک شناسایی شد

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: به دنبال عملیات بررسی مخزن سالک در مناطق تحت پوشش، اقدام به شناسایی نقاط پرخطر و دارای پتانسیل زیستگاه ناقل و مخزن سالک

در حاشیه مناطق سالک خیز کردیم.

دکتر رضا فدایی در خصوص فعالیت های کنترل ناقل سالک در سطح شهرستان های درگیر اظهار داشت: به منظور شناسایی نقاط پر خطر و دارای زیستگاه ناقل و مخزن سالک  پیگیری های لازم جهت حذف این مخاطرات با استفاده از نقشه های ماهواره ای صورت گرفت که در پایان با مختصات دقیق نقاط به صورت یک جدول تکمیل و در اختیار مسئولین قرار گرفت.

وی از  اتمام مرحله سوم عملیات کنترل مخزن سالک در اصفهان خبر داد و افزود:  عملیات طعمه شکر در مناطق آقا علی عباس  و نیز بررسی مخازن لیشمانیوز در منطقه گرم و سوزان خور و بیابانک به اتمام رسید.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر تمامی مسائل، مشکلات و نیازهای شهرستان ها مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت تا خدمات مطلوب و به موقعی در 43 مرکز تشخیص و درمان بیماری سالک دانشگاه، به بیماران ارایه شود.