اطلاعیه جذب هیات علمی در قالب گذراندن دوره تعهد قانونی

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود در گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی مصوب شانزدهمین جلسه هیات رئیسه

محترم دانشگاه مورخ ۹۵/۸/۹ و مصوبه سی و یکمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۹۶/۹/۲۲، فراخوان تعهدات قانونی را در رشته هاي مورد نیاز بصورت هیات علمی وغیر هیات علمی (با وظایف هیات علمی) برگزار مي‌نمايد.

متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را بصورت  CD/DVDدردو نسخه تهیه و از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۲ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۱به آدرس اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – حوزه معاونت آموزشی دانشگاه – دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیأت علمی – کد پستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱  از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.