انتصاب سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان، دکتر مرتضی کفیل متخصص بیهوشی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان منصوب گردید.

 

همچنین در این حکم از زحمات دکتر انسیه علی بگلی، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.