برگزاری جلسه تشخیص و درمان سالک استان در معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی دانشگاه به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر امور مربوط به تشخیص و درمان بیماران سالک در سال جاری، جلسه ای را با حضور معاون بهداشتی، مدیران، معاونین، کارشناسان استان و 5 شهرستان درگیر برگزار نمود.

 

در این جلسه که پنج شنبه 10 مردادماه برگزار شد، مسائل، مشکلات و نیازهای شهرستان ها مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت، تا خدمات مطلوب و به موقعی در 43 مرکز تشخیص و درمان بیماری سالک دانشگاه، به بیماران ارایه گردد.