برگزاری رزمایش هسته ای در بیمارستان فاطمیه بادرود

صبح پنج شنبه ۱۰ مردادماه، بمنظور افزایش سطح آمادگی نیروهای درمانی، مانور هسته ای مواجهه با بیماران و مصدومین ناشی از خطرات هسته ای با حضور مسئولین و عوامل درمانی بیمارستان فاطمیه بادرود

و اورژانس پیش بیمارستانی انجام گردید.

در این رزمایش کلیه اقدامات درمانی با اجرای پروتکل های مربوطه و نیز استفاده از تجهیزات ویژه آن اجرا و بصورت موفقیت آمیز به پایان رسید.