برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

در روز دوشنبه هفتم مردادماه، جلسه شورای سیاستگذاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، با حضور رییس دانشگاه و معاونین آموزشی، مدیریت توسعه و منابع انسانی، تحقیقات و فناوری، بهداشتی، غذا و دارو

و همچنین جمعی از مسئولین مراکز تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق در سالن جلسات این پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه ابتدا خانم دکتر صراف زادگان رییس پژوهشکده طی سخنانی در مورد برنامه ها و موفقیت های اخیر مرکز به ویژه “ارایه  گایدلاین فشار خون ایران برای استفاده در تهیه گایدلاین جهانی سازمان بهداشت جهانی”  مطالبی را ایراد کرد.

 همچنین در این برنامه 2 دپارتمان جدید پژوهشکده شامل: دپارتمان Biomedical Science و دپارتمان Machine Learning توسط مسئولین این واحدها معرفی شد و در پایان معاون مالی اداری پژوهشکده نیز گزارشی در مورد مسایل مالی ارایه نمود.

در ادامه مسئولین گزارشی از فعالیت ها و برنامه های آتی پژوهشکده ارایه نمودند و سپس راهکارهای تعامل و همکاری با معاونت های مختلف دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.