صید و نمونه برداری از 12 رومبومیس اپیموس در مخازن سالک

تیم معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و ایستگاه تحقیقاتی سلامت اصفهان طی سه روز اقدام به صید و نمونه برداری از 12 رومبومیس اپیموس(موش صحرایی مخزن اصلی سالک اصفهان) نمود.

 

گفتنی است این اقدام در ادامه طرح بررسی مخزن سالک دانشگاه در مناطق گرم هرند، تیمیارت و مزرعه شور تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در روزهای  31 تیر و 1 و 2 مردادماه انجام شد.