حضور رییس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در نشست هیات امنای موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

نشست هیات امنای موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) با حضور وزیر محترم بهداشت، جمعی از مسئولین وزارتخانه و اعضای هیات امنای موسسه نیماد و  همچنین دکتر نضال صراف زادگان

رییس پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و عضو هیات امنای نیماد در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد.

در این نشست مسئولین درخصوص عملکرد این موسسه در زمینه حمایت از طرح های پژوهشی، افزایش بودجه حوزه تحقیقات و همچنین، حمایت از محققان برتر در حوزه علوم پزشکی، بحث و تبادل نمودند.