انجام عملیات مه پاشی در اماکن متروکه روستای پیکان

تیم 2 نفره از بهورزان مرکز بهداشت روستای پیکان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، به منظور از بین بردن حشرات ناقل سالک، طی عملیاتی اقدام به مه پاشی در این روستا نمودند.

 

این عملیات در اماکن متروکه، محل های زاد و ولد و آلوده به این حشرات انجام شد.