شنبه 10 03 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 10 خرداد 1399

hemayat.jpg

ارتقاء کیفیت مراقبت دیابت بر اساس الگوی مراقبت مزمن / دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

نسرین سلطانی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، ورودی 1392، دوشنبه 31 تیر ماه، از پایان نامه خود با عنوان "ارتقا کیفیت مراقبت دیابت بر اساس الگوی مراقبت مزمن" یک مطالعه اقدام پژوهی،

در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی دفاع نمود.

دانشجو نسرین سلطانی، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: مطالعه اقدام پژوهی وی، از نوع مشارکتی تکنیکی با مدل کمیس و مک تاگارت شامل مراحل برنامه ریزی ، اقدام ، مشاهده ، تامل و برنامه ریزی مجدد بود .

یافته ها در پژوهش او، حاکی از این بود که امور مراقبتی با رویکرد تیمی انجام گرفته و سیستم پیگیری بیماران بوجود آمد(باز طراحی سیستم). تیم درمان، مراقبت مبتنی بر شواهد را به اجرا گذاشتند(تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ) و خودمدیریتی بیماران ارتقا یافت(ارتقا خودمدیریتی دیابت).

نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این بود که اجرای الگوی مراقبت مزمن، علی رغم وجود چالش های جدی امکان پذیر شد و دو جزء تیم آماده و فعال و بیماران فعال برای مراقبت از خود و کنترل موفق دیابت ایجاد شد.  ولی به دلیل حمایت ناکافی مدیران ارشد سیستم تامین اجتماعی، امکان پیاده سازی مولفه منابع جامعه و سیاست ها امکان پذیر نشد.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو نسرین سلطانی، دکتر پروانه اباذری، دکتر فریبا طالقانی و دکتر بیژن ایرج بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر رضوان صالحی دوست، دکتر نیکو یمانی، دکتر محسن شهریاری و دکتر احمدرضا یزدان نیک، به عهده داشتند.