شروع مرحله اول طرح کشوری بررسی مخازن لیشمانیوز

معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با همکاری ایستگاه تحقیقات سلامت اصفهان مرحله اول طرح کشوری بررسی مخازن لیشمانیوز را در کانون های هرند، تیمیارت و مزرعه شور

تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک، شروع نمودند.

این طرح در ادامه عملیات بررسی مخازن سالک استان و میزان آلودگی به انگل سالک، با اقداماتی از قبیل صید زنده جونده و انجام نمونه گیری های مربوطه از آنها از 31 تیرماه به مدت سه روز، در این مناطق انجام می شود.

شایان ذکر است این طرح در کلیه مناطق درگیر سالک در شهرستان اصفهان اجرا و تا آبان ماه سال جاری ادامه می یابد و در نهایت می بایست 186 موش صید و نمونه گیری و آزمایشات بر روی آنها انجام شود.