راه اندازی دومین دستگاه دیالیز مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

در روز شنبه مورخ 29 تیرماه، دومین دستگاه دیالیز مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران در بخش icu c با حمایت مالی خیریه حضرت ابوالفضل(ع) راه اندازی گردید.