برگزاری کمیته سالک در مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، با توجه به وفور بالای ناقل بیماری سالک و اهمیت مبارزه با ناقل، کمیته ای را با حضور رییس مرکز بهداشت، مدیر ایستگاه تحقیقات بهداشتی،

مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها، آموزش سلامت، بهداشت محیط و روابط عمومی مرکز برگزار نمود.

در این کمیته پس از بحث و تبادلنظر بین اعضا حاضر در جلسه، در خصوص اجرای برنامه سم پاشی ابقایی منازل مسکونی حاشیه مناطق آلوده به سالک تصمیم گیری شد.