انجام طعمه گذاری برای ناقلین بیماری سالک در منطقه جرقویه

پنجشنبه بیستم تیرماه، کارشناسان واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در ادامه اجرای برنامه کشوری مبارزه با ناقلین بیماری سالک و مبارزه با جوندگان ناقل این بیماری،

اقدام به طعمه گذاری درمنطقه جرقویه کردند.

 در این برنامه کانون های آلوده که از قبل شناسایی شده بودند در قالب تیم های تخصصی پوشش داده شدند. همچنین اجرای این برنامه در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در ادامه این اقدامات، برنامه کنترل ناقل از طریق مه پاشی در مخروبه های قلعه روستای مالواجرد و همچنین ورزنه انجام گردید.

 در عصر همان روز، خانم دکتر ابوفاضلی رییس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان از نحوه اجرای برنامه کشوری مبارزه با ناقلین بیماری سالک در روستای مالواجرد از منطقه جرقویه، بازدید نمود.