توقیف هفتصد کیلوگرم تخم مرغ تاریخ گذشته در مرکز بهارستان

کارشناس بهداشت محیط مرکز مهربد بهارستان به همراه تیم بهورزی، طی بازدید بهداشتی از مجتمع نان بهارستان، مقدار هفتصد کیلوگرم تخم مرغ و سی کیلوگرم شکلات کاکائو تاریخ مصرف گذشته

را از مجتمع نان توقیف نموده و انبار مذکور پلمب گردید.

همچنین در ادامه، در بازدید از کارخانه یخ صدف واقع در جاده مرغ، همه آموزش های لازم در باره اصول بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بویژه بهداشت فردی، ابزار، تجهیزات و فضاهای فیزیکی محلهای فوق الذکر به بهورزان ارایه شد.

گفتنی است در حین این بازدیدها روش مناسب تست کلر و PH، میکروب سنجی و قطبیت روغن نیز آموزش داده شد.