اولین دوره کارگاه RCT-GCP نیماد در دانشگاه برگزار شد

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهراء (س)، 19 الی 20 تیرماه، کارگاه RCT-GCP را با حضور اساتید مرکز کار آزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار نمود.

 

 این کارگاه به منظور توانمندسازی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی بر پایه ی پروتکل های نیماد در پژوهش های کارآزمایی بالینی برگزار شد.