اقدامات تیم چک حشره شناسی در منطقه هرند و کاشت تله چسبان

تیم چک حشره شناسی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان پیرو برنامه های آموزش، کنترل و پیشگیری از بیماری سالک در منطقه شرق اصفهان در روز یکشنبه 16 تیرماه لغایت نیمه شب، در منطقه هرند، حضور به هم رساندند.

 

در این اقدام، تیم چک حشره شناسی ضمن آموزش و بررسی ناقلین نسبت به کاشت تله چسبان در مناطق مختلف منطقه اقدام نمودند.

همچنین برنامه مه پاشی در روستای دستجرد نیز انجام شد و نقاط هدف در برنامه اماکن مخروبه، فاضلاب ها، کولونی های فعال و کودهای حیوانی بود.