انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مدرس

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان، دکتر امیرحسین شیرانی متخصص روانپزشکی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید مدرس منصوب گردید.

 

همچنین در این حکم از زحمات دکتر امیرزاده، در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.