اقدامات مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در خصوص چک حشره شناسی در مناطق شرق اصفهان

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به منظور تعیین وفور پشه خاکی ها (ناقل بیماری سالک) و تعیین جنس، گونه و میزان آلودگی پشه ها با انگل سالک، اقدام به چک حشره شناسی در شهرهای ورزنه، اژیه و هرند

از مناطق تحت پوشش این مرکز نمود.

در این اقدام که توسط تیمی متشکل از کارشناسان حشره شناسی پزشکی و پیشگیری و کنترل بیماریها در حال اجرا است، نتایج حاصله از این مطالعه در پیشگیری و کنترل سالک در منطقه شرق اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است این عملیات با صید پشه های خاکی با نصب تله های چسبان در اماکن داخلی ( منازل مسکونی) و اماکن خارجی( کنار لانه جوندگان) انجام می شود و پشه های صید شده جهت تعیین جنس، گونه و آلودگی آنها به آزمایشگاه ارسال می گردد.

همچنین نصب تله ها به صورت ماهانه انجام و در این مطالعه ماههای حضور پشه های خاکی در منطقه مشخص می گردد.