دوشنبه 12 03 1399

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 12 خرداد 1399

hemayat.jpg

شهروندان عزیز

آیا می دانید ازتاریخ17 خردادماه تا اول تیرماه 262000 نفر در ایستگاههای سیار و ثابت دربسیج ملی فشارخون شرکت کرده و مقدار فشارخون انها اندازه گیری شده است؟

و آیا می دانید ازاین تعداد 52 هزارنفر بیمارفشارخونی شناسایی وثبت شده اند؟

و خوب است بدانید تعداد 5000 نفرازاین افراد مقدارفشارخون آنها 180 میلیمترجیوه روی 110 میلیمترجیوه و بیشتربوده است .

واین یعنی فردهرلحظه درریسک و خطر یکی ازانواع سکته های قلبی ومغزی و یا مشکل کلیوی قراردارد.

تعداد 108 هزارنفراز افراد غربالگری شده درمعرض خطرابتلا به فشارخون هستند چراکه اندازه فشارخون انها از120 روی 80 میلیمترجیوه تا140 روی 90 میلیمتر جیوه می باشد .

و ایا این نکته بسیارمهم واساسی رامی دانید که اگراین گروه بزرگ، شیوه زندگی سالم راپیشه خود قرار دهند بااحتمال بسیاربالا ازابتلا به فشارخون مصون خواهند ماند؟ ‎

تکلیف این افرادی که دراین کمپین بعنوان بیماریا درمعرض خطر فشارخون شناسایی میشوندچیست؟

همشهریان که در این بسیج ملی شرکت می کنند وبعداز اندازه گیری فشارخون انهاتوسط وزارت بهداشت برای انها پیامک ارسال میشود لازم است حتما به محتوی پیامک توجه نمایند و  زمانی که در پیامک  به انها اعلام می شود برای مراقبت وا ندازه گیری مجدد فشارخون خود به مراکز بهداشتی ودرمانی یا پزشک خود مراجعه  نمایند.