طراحی و اجرای برنامه مداخله‌ای توانمندسازی خانواده محور در مراقبت از بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد

دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، جعفر مقدسی، ورودی ۱۳۹۲، سه شنبه ۱8 دی ماه ، درتالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی از پایان نامه خود با عنوان طراحی و اجرای برنامه مداخله‌ای توانمندسازی خانواده محور در مراقبت از بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد

: یک مطالعه ترکیبی دفاع نمود.

دانشجو جعفر مقدسی، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است:  در این مطالعه با توجه به اینکه مراقیت از کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد اساسا خانواده محور بوده و هسته اصلی مراقبت از کودک مبتلا را خانواده تشکیل می دهد و بار اصلی مراقبت را خانواده ها بدون هرگونه آمادگی و مهارتی برعهده می گیرند در حالی که سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی اساسا بیمار محور بوده و توجهی به نیازهای خانواده های کودکان مبتلا ندارد.

خانواده نقش اساسی در مراقبت از کودک مبتلا بر عهده دارد و توانمند سازی خانواده ها می تواند تاثیر مثبتی بر مراقبت از کودک مبتلا ایفا نماید، لذا شناسایی نیازهای توانمند سازی خانواده و طراحی و اجرای برنامه توانمند سازی خانوا ده محور می تواند منجر به ارایه مراقبت های بهتر به کودک مبتلا شود.

با توجه به مشخص نبودن ماهیت نیازهای توانمند سازی خانواده محور در خانواده های کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستک حاد در بافت فرهنگی ایران و عدم مطالعه کافی در این زمینه، نیازهای توانمند سازی خانواده های کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد شناسایی و برنامه مداخله ای توانمند سازی خانواده محور مبتنی بر نیاز های خانواده ها طراحی و اجرا گردید.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو جعفر مقدسی،  سرکار خانم ها دکتر فریبا طالقانی، دکتر ماهرخ کشوری و آقای دکتر معافی بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را آقایان دکتر مسعود بهرامی و دکتر یوسفیان و سرکار خانم ها دکتر رییسی و دكتر محبوبه نم نباتی به عهده داشتند.