برگزاری اولین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان دهاقان

اولین جلسه خانه مشارکت مردم شهرستان دهاقان با حضور کارشناسان معاونت اجتماعی دانشگاه و اعضای خانه مشارکت مردم، 12 دی ماه  در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان برگزار گردید.

 

در این جلسه خانم ها نریمانی و جواهری سخنرانی مبسوطی پیرامون لزوم اجتماعی شدن سلامت و تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان مطابق با شیوه نامه وزارت بهداشت ارائه نمودند.

 در پایان با رأی حداکثر اعضا، خانم میرباقری (نماینده ورزشکاران) بعنوان رییس خانه مشارکت مردم انتخاب گردید و مقرر شد ابلاغ ایشان با امضای فرماندار شهرستان و مدیر محترم شبکه صادر گردد.