انتصاب سرپرست بیمارستان فاطمیه خوانسار

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه، بتول موسوی صانعی به عنوان سرپرست بیمارستان فاطمیه خوانسار منصوب گردید.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر قریشی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.