توقیف و جمع آوری هزار و پانصد کیلوگرم لواشک و ترشی غیربهداشتی

در روز شنبه بیست و چهارم آذرماه، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان،  مقدار هزار و پانصد کیلوگرم ترشی و لواشک غیر بهداشتی را از یکی از فروشگاههای بزرگ مواد غذایی واقع در جنوب شهر توقیف و جمع آوری نمود. 

این کارشناس که به منظور بازرسی به یکی از فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی مراجعه کرده بود در حین کنترل مواد غذایی، لواشک و ترشی هایی که دارای پروانه بهداشتی جعلی و فاقد اعتبار بوده و از طرفی در تهیه و آماده سازی آنها از رنگ غیر مجز استفاده شده است را مشاهده کرد.

سپس وی به منظور انجام اقدامات قانونی ضمن تنظیم صورتجلسه مبادرت به توقیف و جمع آوری کلیه ترشی و لواشک ها نمود و  پرونده این فروشگاه برای پیگیری های آتی به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهد شد.