اجرای مرحله دوم طرح تشدید کنترل تبلیغات دخانیات

در روزهای شنبه و یکشنبه 24 و 25 آذر ماه، به مدت دو روز، دومین مرحله طرح تشدید کنترل تبلیغات دخانیات در سطح منطقه تحت پوشش واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان به مرحله اجرا در آمد.

 با عنایت به قوانین و دستورالعمل های مصوب ابلاغی معاونت بهداشتی دانشگاه و اخطارهای قبلی مبنی بر ممنوعیت هرگونه تبلیغ محصولات دخانی( مرحله اول طرح در اردیبهشت ماه) تمامی کارشناسان بهداشت محیط مراکز مطابق برنامه در این دو روز به تیمهای دو نفره تقسیم بندی شده و به منظور اجرای طرح به مناطق سطح شهر اعزام شدند.

این کارشناسان ضمن مراجعه به مراکز عرضه کننده دخانیات، اخطاریه ای داده که در صورت تکرار موارد مشروحه ذیل برخورد قانونی با آنان بعمل خواهد آمد:

1 - ممنوعیت هر گونه تبلیغ و جمع آوری کلیه استندهای تبلیغاتی و یا انتقال آنها به مکانی که در دید عموم نباشد.

2 - ممنوعیت هرگونه تبلیغ این محصولات، حمایت و تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک به استعمال دخانیات.

3 -  رعایت ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در شعاع صد متری مراکز آموزشی و بهداشتی.

4 - عدم فروش سیگار به نوجوانان زیر هیجده سال و فروش سیگار به شکل نخی.

5 - رعایت آیین نامه استعمال دخانیات از جمله دارا بودن مجوز عاملیت فروش.

یادآور می شود که متصدیان مراکزی که نسبت به رعایت موارد اشاره شده پایبند نباشند در اسرع وقت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.