برگزاری دوازدهمین نشست کارگروه توسعه ی علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور در دانشکده پرستاری و مامایی

 دوازدهمین نشست کارگروه توسعه ی علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور، با حضور رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری وزارت، روسای دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کاشان، شهرکرد، اصفهان، 

سرپرست کارگروه توسعه ی علوم پرستاری و تعدادی از اساتید دانشکده های یادشده، یک شنبه ۲۵ آذر، در تالار معرفت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، آغاز به کار کرد.

در دوازدهمین نشست کارگروه توسعه ی علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور، از موضوعات آیین نامه توانمند سازی اساتید پرستاری، طرح همکار آموزشی، پیشرفت طرح اجرایی نمودن فرایند پرستاری در هر یک از ۴ دانشکده پرستاری و مامایی منطقه هفت، طرح کارورزی دانشجویان سال آخر پرستاری، دلایل عدم پیشرفت برنامه های تدوین راهنمای آموزش بالینی، لاگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان، درسنامه های بومی رشته پرستار، توسط مجریان و مسئولین ذیربط گزارش ارائه شد.

 سپس نهایی سازی تصمیم گیری بر اهداف و اقدامات عملی جهت اجرای برنامه های یادشده توسط اعضاء منطقه هفت آمایشی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است پس از بحث پیرامون موضوعاتی چون: تصمیم گیری در خصوص اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی کارگروه توسعه ی علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور در سال ۱۳۹۸، تقسیم کار تدوین پروپوزال و اجرای اولویت های پژوهشی کارگروه، جهت ارائه به مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، تصمیم گیری در خصوص سمینار یک روزه ارائه نوآوری های آموزشی در ارتقا کیفیت آموزش بالینی و موضوع توسعه همکاری شبکه ملی تحقیقات پرستاری و کارگروه توسعه علوم پرستاری، توسط دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه ی علوم پرستاری) و دکتر فاطمه حق دوست اسکویی(رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری وزارت)، جهت بحث و بررسی با حاضران جلسه، تصمیمات لازم اتخاذ شد.