برگزاری کنفرانس یک روزه اثربخشی در مدیریت پرستاری با رویکرد جانشین پروری

اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه، امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه، اقدام به برگزاری کنفرانس یک روزه اثربخشی در مدیریت پرستاری با رویکرد جانشین پروری، با حضور مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران مراکز درمانی دولتی و خصوصی

در مرکز همایش های علمی دانشگاه نمود.

در این مراسم اساتیدی از معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه در  خصوص جانشین پروری در مدیریت پرستاری، مدیریت خود، خانواده و جامعه، بررسی ابعاد حرفه پرستاری، مدیریت بیمارستانی و چالش ها و فرصت ها سخنرانی نمودند.

گفتنی است جانشین پروری فرایندی است متحرکه که در آن مدیران فعلی به انتقال تجارب، مدیریت استعداد، مدیریت دانش و رفتار سازمانی کارکنان خود پرداخته و برای آینده مدیرانی پرورش می دهند تا جامعه ای مشترک المنافع و مشترک المقاصد بسازند.

مقوله جانشین پروری سبب می شود تجارب مدیران باسابقه پس از بازنشستگی به فراموشی سپرده نشود و قبل از آن به مدیران پرستاری فعلی و پرستاران با سابقه کاری کمتر منتقل گردد. همچنین سبب می گردد مدیران ضمن ارتقاء مهارت های فنی، ارتباطی و ادراکی خود، مجموعه تحت مدیریت خویش را نیز ارتقا دهند.