برگزاری اولین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان اصفهان در دانشگاه

کمیته دیده بانی سلامت یکی از ارکان دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان (کارگروه سلامت و امنیت غذایی) می باشد که وظیفه هم افزایی مراجع جمع آوری اطلاعاتی سازمان ها و دستگاه ها برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سلامت مردم استان را برعهده دارد. 

این کمیته وضعیت شاخص های سلامت منتخب را به صورت سالانه تحلیل و گزارش می نماید.

در راستای توضیحات پیشگفت، اولین جلسه کمیته دیده بانی سلامت استان اصفهان، روز شنبه مورخ 24 آذرماه، در تالار پویش مجموعه امور آموزشی- رفاهی سبز دانشگاه با حضور نمایندگان سازمان ها و ادارات استان و  دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، دکتر عقدک مدیر مؤلفه های اجتماعی موثر بر سلامت در خصوص مبانی و مفاهیم سلامتی و اجزای آن، تعریف مدیریت سلامت همه جانبه و ارکان آن و وظائف کمیته دیده بانی سلامت توضیحاتی را ارائه نمود.

سپس خانم شهیدی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، ضمن تعریف عدالت در سلامت و معرفی 69 شاخص آن و متغیرهای تفکیک کننده نابرابری، به 17 شاخص عدالت در سلامت که احصای آن، مورد هدف در سال 1397  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد، پرداخت و تأکید نمود احصای این شاخص ها با تعامل و همکاری سازمان های مختلف در سطح استان محقق می گردد.

به همین منظور پس از بحث و تبادل نظر، سازمان ها متعهد گردیدند داده های آماری مربوط به 17 شاخص عدالت در سلامت مطرح شده در جلسه را تا 4 دی ماه به معاونت اجتماعی دانشگاه اعلام نمایند.