برگزاری همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته در دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی با مشارکت و همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، چهارشنبه ۲۱ آذرماه، اقدام به برگزاری همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته، 

با حضور مسئولین ستادی دانشگاه، رؤسا و معاونین دانشکده ها و نیز جمعی از اساتید و دانشجویان، در تالار اندیشه دانشکده  نمود.

در این همایش، دکتر فریبا طالقانی رییس دانشکده پرستاری و مامایی و دکتر مهناز نوروزی دبیر همایش و  معاون پژوهشی دانشکده،  به بیان اهداف برگزاری همایش و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته پرداختند.

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد، معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه، پس از شرکت در همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته و تور پژوهشی این دانشکده،  طی سخنان کوتاهی، ضمن اظهار رضایتمندی از طرح های تحقیقاتی انجام شده و بیان توجه روز افزون به این نوع از پژوهش ها در راستای پاسخ به نیاز جامعه در دانشکده ها و مجموعه مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه، توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری و فعالیت  های پژوهشی بین دانشکده ای و بین رشته ای را یک ضرورت بیان نمود.

در ادامه دکتر نیکو یمانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دکتر اطهر امید در ارتباط با کاربرد تحقیقات کیفی در آموزش و دستاوردهای تحقیقات کیفی مرکز یاد شده مطالبی ارائه نمودند.

سپس دکتر کیوان آراء رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی و دکتر شهناز کهن عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، طی سخنانی به ارائه بحث پیرامون پیشینه و مبانی پارادایمی تحقیقات کیفی و نیز خصوصیات و ویژگی های کلیدی تحقیقات کیفی پرداختند.

 همچنین دکتر احمدرضا یزدان نیک معاون آموزشی، دکتر مسعود بهرامی سردبیر مجله  IJNMR و دکتر مهناز نوروزی معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، در ارتباط با موضوعات کاربرد تحقیقات کیفی در تصمیم گیری های بالینی و سیاست گذاری ها، انتشار مقالات منتج از تحقیقات کیفی و دستاوردهای تحقیقات کیفی دانشکده متبوع در پنج سال گذشته مطالبی را بیان کردند.

گفتنی است دستاوردهای تحقیقات کیفی در پنج سال گذشته دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی نیز توسط دکتر جباری معاون اداری مالی دانشکده ارائه گردید.  

 شایان ذکر است در حاشیه برگزاری همایش دو پانل با موضوعات مبانی پارادایمی و ویژگی های تحقیقات کیفی و نیز کاربرد تحقیقات کیفی در آموزش و بالین و انتشارات حاصل از این تحقیقات برگزار شد.