آشنایی با عوامل اجتماعی سلامت از طریق تحلیل فیلم سینمایی لاک قرمز

باتوجه به تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت مانند طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، مسکن، اعتیاد، غذا، حمایت هاي اجتماعی و ...، آشنایی و توجه به آنها برای کلیه اساتید، دانشجویان، کارکنان، متولیان بخش سلامت و آحاد جامعه امری ضروری است. 

به همین منظور در روز یکشنبه 18 آذر ماه، فیلم سینمایی لاک قرمز در سالن رازی واقع در مرکز همایش های علمی دانشگاه به نمایش گذاشته و توسط اساتید و صاحبنظران (دکتر فرج زادگان، دکتر کیوان آرا و دکتر عقدک) مورد تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه تاریخچه عوامل اجتماعی سلامت (Social Determinant of Health) تبیین گردید و در خصوص
مؤلفه های آموزش، تکامل دوران کودکی، حمایت اجتماعی، مسکن، ارائه خدمات سلامت، اعتیاد، جنسیت و تأثیر آنها بر سلامت توضیحاتی ارائه گردید.

"در دنیاي امروز با توجه به اینکه شرایطی که افراد در آن به دنیا می آیند، رشد کرده، زندگی و کار می کنند بر وضعیت سلامتشان تاثیر گذار هستند، دیدگاه هاي سلامت چشم اندازي وسیع تر پیدا کرده و ضرورتاً به عوامل تعیین کننده غیر طبی سلامت توجه ویژه اي معطوف گشته است.  هر یک از این تعیین کننده ها به خودي خود و یا از طریق تاثیر بر یکدیگر وضعیت سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.

 تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت مانند طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، مسکن، اعتیاد، غذا، حمایت هاي اجتماعی و ... بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتلا به بیماري ها می شوند و اگر نادیده گرفته شوند،  رسیدن به اهداف سلامتی و برقراري عدالت در سلامت را محال می نمایند."