پنج شنبه 21 01 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 21 فروردين 1399

8.jpg

تبیین مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و ارائه راهکار مناسب در دانشکده پرستاری و مامایی

وحیده فیروزان دانشجوی دکتری مامایی و بهداشت باروری، ورودی سال 1391، در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی از پایان نامه خود با عنوان تبیین مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و ارائه راهکار مناسب دفاع نمود.

دانشجو وحیده فیروزان، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: این پژوهش با هدف شناسایی مفهوم، موانع و راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و تعیین تاثیر مداخله طراحی شده بر مشارکت مردان در این مراقبتها انجام گردیده است.

وی پژوهش حاضر را  یک مطالعه با رویکرد متوالی اکتشافی معرفی و  گفته است: این مطالعه در فاز اول با روش کیفی به تبیین مفهوم، موانع و راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال از دیدگاه 46 نفر مشارکت کننده شامل مادران باردار و همسران آنها، ارائه دهندگان خدمت، مدیران بهداشتی و درمانی و سیاستگزاران پرداخته است. اطلاعات حاصل  با استفاده از مصاحبه های عمیق انفرادی، بحث گروهی متمرکز و یادداشت برداری در عرصه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد.

سپس بر اساس تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در بخش کیفی مطالعه به روش تحلیل محتوای مرسوم و با استفاده از نتایج مرور متون و برگزاری پانل تخصصی، راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال، شناسایی شد و به دنبال آن مداخله ای به شکل کارآزمایی میدانی بر روی 69 نفر از مردان در سه گروه آموزش گروهی به همراه ارسال پیامک های بهداشتی، آموزش از طریق لوح فشرده و کنترل اجرا و تاثیر آن بر آگاهی، نگرش و عملکرد مردان در مورد مشارکت در مراقبتهای پری ناتال تعیین شد.

با توجه به یافته های مطالعه مبنی بر شناسایی مفهوم، موانع و راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و نیز تاثیر روش آموزش گروهی به همراه ارسال پیامک های بهداشتی بر آگاهی و نگرش مردان در مورد مشارکت در مراقبتهای پری ناتال، بکارگیری این روش آموزشی در آموزش مردان و نیز پدران در انتظار توصیه می شود.

علاوه بر این، نتایج پژوهش می تواند در سیاستگزاری های بهداشتی کشور، آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر ارگان ها جهت ارتقاء نقش مشارکتی مردان در مراقبتهای پری ناتال مورد استفاده قرار گیرد.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو وحیده فیروزان،  دکتر مهناز نوروزی و دکتر مژگان غفوروند بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر مریم هاشمی، دکتر شهناز کهن، دکتر ماهرخ کشوری و دکتر محمد رضا شعربافچی زاده به عهده داشتند.