پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

نشست سمن ها وخیریه های مرتبط با سلامت استان دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه آموزشی –توجیهی سازمان های مردم نهاد وخیریه های حامی سلامت استان اصفهان با موضوع اصول حمایت طلبی دربرنامه های سلامت، روز سه شنبه مورخ 13 آذر ماه، درمحل سالن پویش دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر صافی مشاور ریاست دانشگاه درامورخیرین وسمن های مرتبط با سلامت، ضمن عرض خیرمقدم، به اهمیت نقش سمن ها وخیریه ها درارتقای سلامت جامعه پرداخته وراهکارهای بهبود ارتباط بین سمن ها و موسسات خیریه با دانشگاه را بیان نمود.

 سپس دکترعقدک مدیر مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه ضمن معرفی حوزه ی معاونت اجتماعی و دامنه ی فعالیت های آن، به نقش سمن ها وخیریه ها درپیشبرد اهداف برنامه های سلامت محورتاکید کرد. درادامه خانم نوری زاده رئیس دبیرخانه ی سازمانهای مردم نهاد استانداری، به نقش وجایگاه سمن ها درارتقا شاخص های اجتماعی موثربرسلامت اشاره نمود.

همچنین دکترنصرت آبادی و خانم دکتر باقری به ارائه مباحث آموزشی «اصول حمایت طلبی» و«بازاریابی اجتماعی دربرنامه های سلامت» پرداختند وبه سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.