بازدید رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

در روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه، پروفسور Francesco Federico Naccarella (کاردیولوژیست، رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا و مشاور انجمن بهداشت و تحقیقات اروپا) از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمود.

در این جریان ضمن بازدید از فعالیتهای قسمتهای مختلف پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه، در رابطه با گسترش همکاری های مشترک، بحث و تبادل نظر بعمل آمد.