برگزاری نشست مراقبت انسانی در دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، 7 آبان ماه، نشست مراقبت انسانی را با حضور معاون آموزشی، مدیرگروه پرستاری سلامت بزرگسالان، تنی چند از اساتید و جمعی از دانشجویان در تالار اندیشه دانشکده برگزار نمود.

مدیرگروه پرستاری سلامت بزرگسالان، طی سخنان کوتاهی در خصوص نشست  مراقبت انسانی گفت: مراقبت انسانی یکی از تئوری های پرستاری است که توسط جین واتسون ارائه شده است. مراقبت انسانی بدان معنا است که از انسان نمی توان به مثابه یک "شیء" مراقبت به عمل آورد. زیرا انسان، ترکیبی از تعامل "جسم-ذهن –روح" است  و پرستاری به عنوان یک علم بشردوستانه، باید مراقبتی انجام دهد که در آن به انسان، به عنوان یک کل فراتر ازصرفاً یک جسم نگاه شود.

دکتر پروانه اباذری، مدیرگروه پرستاری سلامت بزرگسالان، یادآور شد امروزه با رشد روز افزون تکنولوژی و تجهیزات، این نگرانی وجود دارد که تمام عملکرد پرستاران صرفا متمرکز بر یک بعد(جسمانی) از ابعاد چندگانه بیماربه عنوان یک انسان  گردد.

وی براین باور است که اینگونه مراقبت نه کامل است و نه اخلاقی. بلکه پرستار باید با بیمار به عنوان یک کل، تعامل برقرارکند و دغدغه های ذهنی و روحی بیمار را درک کرده و مراقبتی ارائه دهد که پوشش دهنده مجموع نیازهای جسمی، ذهنی و روحی روانی بیمار باشد .