دوشنبه 01 07 1398

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 01 مهر 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

بررسی دانش داروسازان شاغل در داروخانه های اصفهان برای انجام مشاوره دارویی در زمان بارداری و شیردهی و ارتباط آن با شاخص های جمعیت شناختی

مهسا اصفهانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی دانش داروسازان شاغل در داروخانه های اصفهان برای انجام مشاوره دارویی در زمان بارداری و شیردهی و ارتباط آن با شاخص های جمعیت شناختی (سال 1396)» 

که با راهنمایی استاد دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی انجام شده و به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

با افزایش وقوع حاملگی، سلامت بارداری و مراقبت های پس از آن اهمیت ویژه ای پیدا می کند و نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و فنی استفاده از داروها در زمان بارداری و شیردهی نیز به تبع آن افزایش می یابد. داروسازان در دسترس ترین قشر جامعه پزشکی می باشند که مردم بدون هیچ واسطه ای و در هر زمانی می توانند از مشاوره های علمی و حرفه­ای آنها بهره مند گردند.

به منظور ایجاد اصلاحات و بهبود خدمات رسانی داروسازان، نخست باید بستر فعلی کیفیت دانش داروسازان سنجیده شود تا بتوان اصلاحات لازم را پیشنهاد و اعمال نمود. هدف از انجام این مطالعه بررسی دانش داروسازان شاغل در داروخانه های اصفهان برای انجام مشاوره دارویی در زمان بارداری و شیردهی و ارتباط آن با شاخص های جمعیت در سال 1396 می باشد.

در این مطالعه ی مشاهده ای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، ابتدا پرسشنامه ی دانش سنجی معتبر و استاندارد توسط گروه متمرکزی از متخصصین در قالب یک آزمون رسمی طراحی و آماده ی اجرا گردید از بین تمامی داروسازان شاغل در داروخانه های شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی در نهایت 202 شرکت کننده ضمن شرکت در آزمون به سئوالات پاسخ و پرسشنامه ی تکمیل شده را تحویل دادند. در مرحله ی بعد داده ها از طریق شاخص های آمار توصیفی و شاخص های روانسنجی آزمون بررسی گردید و ارتباطات بین شاخص های دموگرافیک و نمرات آزمون شرکت کنندگان با استفاده از آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.

آزمون طراحی شده از نظر روانی و پایانی استاندارد شد. آلفای کرونباخ معادل 86/0 بود. میانگین ضریب تمیز 24/0 و میانگین سختی 54/0 و میانگین نمرات شرکت کنندگان معادل 51/10 با انحراف معیار 24/3 محاسبه شد. اکثریت شرکت کنندگان در طرح مونث بودند میانگین سنی افراد معادل 03/39 سال بود. شاخص های جمعیت شناسی جنسیت، محل تحصیل دانشگاهی، درآمد ماهیانه، سابقه شیردهی و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی از نظر آماری ارتباطی با نمره ی کسب شده در آزمون نداشت ولی شاخص های سن، سال فارغ التحصیلی، سابقه کار، نوع فعالیت در داروخانه، وضعیت تاهل و سابقه بارداری از نظر آماری با نمره کسب شده ارتباط داشتند.

دانش داروسازان شاغل در داروخانه های سطح شهر اصفهان در مورد مصرف داروها در زمان بارداری و شیردهی در حیطه های دارودرمانی بیماریهای گوارشی، تنفسی، قلبی و عروقی، پوستی، اسکلتی و عضلانی در حد نسبتاً قابل قبول بود ولی در حیطه هایی مانند دارودرمانی بیماریهای روانپزشکی، بیماریهای زنان و زایمان، بیماریهای عفونی و داخلی تسلط کافی وجود نداشت. پیشنهاد می شود دوره های آموزشی تخصصی با توجه به الگوی به دست آمده از ارتباط بین نمرات و شاخص های دموگرافیک برای داروسازان طراحی و اجرا گردد.